KHK hyllas på Stortorget i Karlskrona - goranolsson